נוהל החזרי מחקר

כללי

קידום המחקר ופיתוחו מהווים יעד ראשון במעלה של האוניברסיטה. לכן היא מייעדת יתרות ממחקרים ו/או מתקציבי האוניברסיטה, למימון מחקרים אחרים במסגרת תקציבי החזרי מחקר.

 

1. מטרה

מטרת הוראה זו לקבוע  מי זכאי לנהל תקציב החזרי מחקר, אופן פתיחת חשבון החזרי מחקר לחוקר והכללים לשימוש בכספי ההחזרים.

 

2. הגדרה

כספי החזרים הם כספים המממנים הוצאות  מחקר מהתקציב השוטף של האוניברסיטה וכוסו בהמשך על ידי קרן חיצונית.

כספים אלה ייועדו ע"י האוניברסיטה לשימוש החוקר, למימון מחקרים המבוצעים על ידו באוניברסיטה.

 

3. זכאות לניהול חשבונות החזרים

3.1       חברי הסגל האקדמי באוניברסיטת ת"א מדרגת מרצה ומעלה (להלן: "החוקר הראשי").

3.2       חוקר הפורש לגמלאות רשאי להשתמש בכספי ההחזרים למטרת מחקר בהתאם להוראות נוהל זה ובאישור ראש בית הספר/דקאן פקולטה.

 

4. אופן פתיחת חשבון החזרים וניהולו

4.1        לצורך פתיחת חשבון החזרים או הגדלת החשבון הקיים, על החוקר הראשי להגיש לרשות המחקר בקשה לפתיחת תקציב החזרי מחקר בהתאם לנספח א. הבקשה תאושר ע"י סגן הנשיא למחקר ופיתוח, או מי שימונה/ימונו על ידו לעניין זה.

4.2       עם קבלת האישור האמור בסעיף 4.1 לעיל, תפתח רשות המחקר חשבון החזרים לחוקר.

4.3       תקופת התקציב, שנפתח או שהוגדל, לא תעלה על 3 שנים מעת פתיחתו.

4.4       החוקר יתחייב להגיש דוח מדעי לרשות המחקר בתום 3 שנות המחקר. לאחר קבלת הדוח המדעי יאריך מנהל רשות המחקר את תקופת תקציב ההחזרים לתקופות נוספות שלא תעלנה על 3 שנים, כל אחת.

4.5       רשות המחקר תבדוק שכל ההוצאות מכספי חשבון ההחזרים  ינוצלו בהתאם לאמור בנוהל זה.

 

5. כללים לשימוש בכספי ההחזרים

5.1       החזר חובות בגין מחקרים

החוקר הראשי מחויב להחזיר חובות/גירעונות במחקרים אחרים בניהולו, מתוך כספי ההחזרים.

5.2       הוצאות מוכרות מתקציב החזרי מחקר

            לאחר החזר החובות/גירעונות כאמור בסעיף 5.1 לעיל, יהא רשאי החוקר להשתמש ביתרות  כספי ההחזרים למטרות המקדמות את המחקר בתחומו, בהתאם לכללים שלהלן:

5.2.1    העסקת עובדים לצורך המחקר

העסקת העובדים/קבלנים תתבצע עפ"י הנהלים הנהוגים  באוניברסיטה בין באמצעות אגף משאבי אנוש ובין באמצעות אגף הכספים בהתאמה.

5.2.2.    מלגות לתלמידי מחקר – לתלמידי מחקר שבהנחיית החוקר הראשי.

5.2.3     נסיעה לחו"ל

5.2.3.1  נסיעה לחו"ל תותר לסטודנטים לתארים מתקדמים, לעובדי מחקר ולמדענים     

             מוזמנים מחו"ל.

5.2.3.2  החוקר הראשי  המבקש לממן נסיעה לחו"ל, של מי שמורשה לנסוע על פי סעיף  5.2.3.1 לעיל, יפנה בבקשה מנומקת לדקאן הפקולטה. הדקאן יאשר נסיעות לחו"ל רק כאשר הנסיעה היא לטובת ולצורך המחקר ובכפוף לנהלי האוניברסיטה בדבר אישורי נסיעות לחו"ל.

 

5.2.3.3   במקרים יוצאים מן הכלל יוכל סגן הנשיא למחקר ופיתוח לאשר נסיעה לחו"ל גם לחוקר הראשי  ובלבד שמדובר בחוקר ראשי שמתוקף העסקתו אינו זכאי לזכויות  בקרן לקשרי מדע בינלאומיים.

5.2.4      רכישת שירותים, חומרים, נתונים  וציוד מדעי

רכישת  שירותים, רכישת חומרים, נתונים למחקר וציוד מדעי  וכן קבלת שירותי אחזקה וביטוח עבור אותו ציוד.

5.2.5      עבודות בינוי, שיפוץ ותחזוקה הנדרשות למעבדת החוקר הראשי בלבד. סכום השיפוץ יוגבל ל -50,000 ₪ ולא יותר מ 30% מיתרת תקציב ההחזרים.

5.2.6      ריהוט פונקציונלי עבור מעבדת המחקר בלבד.

5.2.7      ספרות מקצועית

החוקר הראשי יהא זכאי להחזר הוצאות רכישת ספרים/כתבי עת, ובלבד כי יצהיר כי הספרים משמשים למחקריו.

5.2.8      הוצאה לאור של ספרים ומאמרים

הוצאות לצורכי כתיבה וההוצאה לאור של ספרים ומאמרים ובלבד  שהליך  ההוצאה לאור יעשה בתיאום עם יחידת הספקה והכל בכפוף לנוהלי האוניברסיטה בדבר השתתפות בהוצאה לאור ונוהל זכויות יוצרים.

5.2.9      אירוח, כנסים ואירועים 

החזר הוצאות בגין אירוח במסעדות וביצוע אירועים וכנסים, יהיה בהתאם להוראות ולכללים של האוניברסיטה ומותנה באישור ראש החוג/בית ספר אליו משתייך החוקר הראשי.

5.2.10   שכירת רכב בארץ

תותר שכירת רכב בארץ לחוקר הראשי ובלבד כי היא  לצורכי מחקר המתנהל באתר מחקר מחוץ לקמפוס, בנסיבות חריגות המחייבות זאת ובכפוף לאישור של מנהל רשות המחקר.

5.2.11   הוצאות בגין מוניות, רכבת, חניה שהוצאו לצורכי מחקר המתנהל באתר מחקר מחוץ לקמפוס יובאו לאישור מנהל רשות המחקר, עפ"י נוהלי האוניברסיטה.

5.2.12   רכישת מחשבים אישיים עפ"י  מדיניות האוניברסיטה.

 

 5.3   למען הסר ספק, לא ניתן להשתמש בתקציב החזרי מחקר למימון ההוצאות  שלהלן:

5.3.1     לא יועסק ו/או לא תשולם משכורת על כל נלויה או תוספת מחקר מחשבון ההחזרים, לחוקר הראשי או לחבר סגל אקדמי אחר מכל מוסד להשכלה גבוהה  שהוא בדרגת מרצה ומעלה.

5.3.2     נסיעות לחו"ל של החוקר הראשי (פרט למקרים האמורים בסעיף 5.2.3.3).

5.3.3     דמי חברות באגודות מקצועיות.

5.3.4     מימון הוצאות טלפון בגין שימוש באינטרנט בבית החוקר הראשי, מימון תשתית אינטרנט שוטפת, מימון הוצאות לספק אינטרנט חיצוני.

5.3.5     נסיעות לכנסים בישראל של החוקר הראשי

 

 

ת ק ו ר ה

בעת העברת כספי ההחזרים מתקציב הקרן החיצונית לתקציב החוקר הראשי תנוכה במקור תקורה כדלקמן:

6.1    אם קרן המחקר  החיצונית מימנה תקורה בשיעור נמוך מ- 10% מסכום הוצאות המחקר, יושלם ניכוי התקורה עד ל- 10%. בנוסף, תנוכה תקורה בהתאם לסעיף 6.2 שלהלן.

   

6.2    אם קרן המחקר החיצונית מימנה תקורה בשיעור מעל 10%, תנוכה תקורה בשיעור שלא יפחת מ 15% ולא יעלה על 32.5%: התקורה  תתחלק בין האוניברסיטה לבין הפקולטה/בי"ס כדלקמן:

            7.5%  יועברו להכנסות האוניברסיטה.

            7.5% ולא יותר מ 25% יועברו להכנסות הפקולטה/בי"ס. שיעור זה יהיה בהתאם להחלטות הפקולטה/בי"ס, שיעודכנו מעת לעת.

 

7היבטים תפעוליים

7.1     הצמדה: כספי ההחזרים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן וישוערכו בהתאם.

7.2     העברה מסעיף לסעיף: קיימת גמישות בהעברת תקציב מסעיף תקציב אחד לסעיף תקציבי אחר שבתקציב החזרי מחקר.

 

​8.  סיום העסקת חוקר או פטירתו

 בעת סיום העסקתו של החוקר הראשי באוניברסיטה, מכל סיבה שהיא , או חו"ח פטירתו, יועמדו יתרות הכספים העומדים לזכות החוקר, בניכוי התחייבויות בגין מחקרים אחרים, לקרן לעידוד מחקרים באחריות סגן הנשיא למחקר ופיתוח. סכומים אלה יישמרו בתקציבים נפרדים עבור כל פקולטה בהתאם למקור הכספים.

 

 

9.  אחריות לביצוע הנוהל

אחריות לביצוע הנוהל ואישורים חריגים ע"י סגן הנשיא למחקר ופיתוח

אוניברסיטת תל אביב עושה כל מאמץ לכבד זכויות יוצרים. אם בבעלותך זכויות יוצרים בתכנים שנמצאים פה ו/או השימוש
שנעשה בתכנים אלה לדעתך מפר זכויות, נא לפנות בהקדם לכתובת שכאן >>